بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

چکیده

موضوع قرارداد استصناع، ساخت کالایی است که بوسیله سفارش دهنده به سازنده با بیان اوصاف و مشخصات آن سفارش داده می شود تا در مدتی معین سازنده با تهیه مود اولیه، کالای مورد نظررا برای سفارش دهنده ساخته و به وی تحویل کند. چنانچه عقد استصناع را منطبق بر یکی از عقود معین چون بیع یا اجاره و یا جعاله و حتی ترکیبی از بیع و اجاره یا بیع و وکالت بدانیم باید احکام آن عقد نیز بر آن مترتب باشد، در غیر این صورت، مستقل بودن قرارداد استصناع را می توان با عنایت به عمومات عقود و اصل آزادی قراردادها و بنای عقلاء توجیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EXAMINATION NATURE OF MANUFACTURING CONTRACT IN IRANIAN RIGHTS

نویسنده [English]

  • Saeed Mansouri
چکیده [English]

Today manufacturing contract has a special place in the big and small transaction. the subject of manufacturing contract is the made of goods that manufacturer has recommended to maker with determining of attributes and characterizes with preparation primary materials to make it in a specified time and shall delivered to manufacturer. Manufacturing contract in fourth school of religious jurisprudence is propounded in form of forward or unidentified sale and imamie Jurisprudence some precursor jurisprudence referred to it. Iranian civil law does not make any direct reference to manufacturing contract .those if we believed based on one of the definite contracts like sale or rent or reward or a combination of both should be derived from to it in terns of the current legal principles that contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forward sale
  • Manufacturing
  • rent
  • Reward.
  • risk
  • Sail mortgage
  • Unidentified sale