بررسی مبانی حقوق اجتماعی

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

حقوق اجتماعی مجموعه حقها و حمایت هایی است که از طریق آن آسایش، رفاه و بهزیستی به حداکثر و عدم رفاه به حداقل می‌رسد. هدف این حقوق، برخلاف برداشت های مارکسیستی و سوسیالیستی، نه حذف نفس نابرابری؛ بلکه تلاش برای حذف نابرابری غیر عادلانه است. در حالی که در نظام های غربی، دولت طرفدار حقوق اجتماعی مولودی تازه و به تأسی از الگوی حکومت سوسیالیستی و با هدف بازداشتن توده‌ها از توسل به انقلاب سوسیالیستی پدید آمده، دین مبین اسلام از همان اوان شکل‌گیری خویش چه در نصوص اسلامی (قرآن و حدیث) و چه در عمل و سیره پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی را به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تأمین بنیان های جامعه سالم دینی، به صورت متعدد و متواتر یادآور شده و به این لحاظ از سابقه تاریخی درخشانی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها