تشخیص ماهیّت و نوع رأی دادگاه

نویسنده

پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران

چکیده

تصمیمات دادگاه در هر یک از مقاطع دادرسی تا خاتمه آن تا حدودی نقطه نظرات دادگاه و نگرش او را نسبت به ادعاها و دفاعیات طرفین دعوا نشان می دهد. وقتی دادرسی به پایان می رسد، دادگاه تصمیم قاطع خویش را در قالب رأی صادر و به تناسب نوع خواسته و جریان دادرسی و اقدامات طرفین، یکی از دو عنوان قرار و حکم را بر آن می نشاند. هر یک از قرار و حکم دادگاه دارای موضوع و یا موضوعاتی است که باید در جای درست خود به کار رود. زیرا اشتباه در انتخاب آن بر حقوق طرفین تاثیری بسزا خواهد گذاشت. اینک با ارائه دو نمونه از آراء دادگاهها، به نقد آن خواهیم نشست.

کلیدواژه‌ها