تشخیص ماهیّت و نوع رأی دادگاه

نویسنده

پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران

چکیده

تصمیمات دادگاه در هر یک از مقاطع دادرسی تا خاتمه آن تا حدودی نقطه نظرات دادگاه و نگرش او را نسبت به ادعاها و دفاعیات طرفین دعوا نشان می دهد. وقتی دادرسی به پایان می رسد، دادگاه تصمیم قاطع خویش را در قالب رأی صادر و به تناسب نوع خواسته و جریان دادرسی و اقدامات طرفین، یکی از دو عنوان قرار و حکم را بر آن می نشاند. هر یک از قرار و حکم دادگاه دارای موضوع و یا موضوعاتی است که باید در جای درست خود به کار رود. زیرا اشتباه در انتخاب آن بر حقوق طرفین تاثیری بسزا خواهد گذاشت. اینک با ارائه دو نمونه از آراء دادگاهها، به نقد آن خواهیم نشست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFYING THE NATURE AND TYPE OF COURT JUDGMENT

نویسنده [English]

  • Fereidoon Nahreini
چکیده [English]

The decisions of the court of justice at any levels of proceeding up to its termination, to some extend indicate the viewpoints of the court and its approach towards the claims and the defenses of the parties to lawsuit. When the trial ends, the court declares its decisive resolution within the framework of a judgment, and in proportion to the type of claim object and the course of trial proceeding and the litigants actions, it places one of the two titles of judgment and order on it. Each order and judgment of the court is of a subject that must be used in its proper place; because a mistake in its selection may have an important impact on law of the litigants. Presenting two samples of awards, we will criticize them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Award
  • Body of discretion to the type of award.
  • Changing the type of award
  • Judgment
  • order
  • Subject of judgment