تقسیم بندی منابع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده

دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

ارایه تقسیم بندی جامع از منابع تعهدات یکی از مسایل کهن و همیشگی در حقوق تعهدات بوده ولی هنوز در هیچ رژیم حقوقی اتفاق نظری راجع به منابع ایجاد تعهد وجود ندارد. در حقوق رم تعهد از دو منبع عقد و جرم سرچشمه می گرفت. بعداً در حقوق فرانسه چند منبع دیگر به آن دو افزوده شد و این تقسیم بندی به حقوق تعهدات کشورهای رمی ژرمنی از جمله ایران سرایت نمود. با این وجوداز منظر دکترین حقوقی این تقسیم بندی جامع و منطقی نیست. امروزه گاه تعهداتی وجود دارد که در تقسیم بندی سنتی منابع وجود ندارد. در حقوق کنونی دکترین حقوقی تقسیم بندی های دیگری را ارائه داده است که این نظریه ها می تواند بر تقسیم بندی منابع تعهدات در حقوق ایران اثر داشته باشد که همراه با مطالعه تطبیقی در این مقاله بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE CLASSIFICATION OF THE SOURCES OF OBLIGATIONS CONTRACTUAL AND NON CONTRACTUAL IN FRENCH AND IRANIAN LAW

نویسنده [English]

  • Alireza Yazdanian
چکیده [English]

One of problems of the law of obligations is the classification of the sources of obligations. In the law of the rome the obligation arose from contract and crime. In French law there is other sources and this classification has been recorded in other codes. The lawyers believe that this classification is not extensive and logical. Today there is unilateral obligation and obligations by other sources. The effects of classification of the sources of obligations is in the moderns codifications. In the law of Iran the examination of the classification of the sources of obligations is necessary for removal of ambiguity of civil code.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract
  • law
  • Source of obligation
  • Unilateral obligatoion.
  • unjust enrichment