تقسیم بندی منابع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده

دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

ارایه تقسیم بندی جامع از منابع تعهدات یکی از مسایل کهن و همیشگی در حقوق تعهدات بوده ولی هنوز در هیچ رژیم حقوقی اتفاق نظری راجع به منابع ایجاد تعهد وجود ندارد. در حقوق رم تعهد از دو منبع عقد و جرم سرچشمه می گرفت. بعداً در حقوق فرانسه چند منبع دیگر به آن دو افزوده شد و این تقسیم بندی به حقوق تعهدات کشورهای رمی ژرمنی از جمله ایران سرایت نمود. با این وجوداز منظر دکترین حقوقی این تقسیم بندی جامع و منطقی نیست. امروزه گاه تعهداتی وجود دارد که در تقسیم بندی سنتی منابع وجود ندارد. در حقوق کنونی دکترین حقوقی تقسیم بندی های دیگری را ارائه داده است که این نظریه ها می تواند بر تقسیم بندی منابع تعهدات در حقوق ایران اثر داشته باشد که همراه با مطالعه تطبیقی در این مقاله بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها