تعهدات اساسی فرانشیزگیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی ایران

2 پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

در قراردادهای فرانشیز مبتنی بر روش تجاری، فرانشیز گیرنده ضمن وابستگی آشکار به طرف دیگر قرارداد (فرانشیز دهنده) از سیستم و روش او بهره برداری تجاری می کند. استفاده فرانشیز گیرنده از حقوق انحصاری متعلق به فرانشیز دهنده صرفنظر از الزام او به پرداخت حق امتیاز، الزاماتی دیگر از قبیل سری نگاه داشتن اسرار تجاری و عدم رقابت و فراهم کردن اسباب بهره برداری از سیستم فرانشیز را بر او تحمیل می کند. صرف نظر از اینکه کدام قانون حاکم بر قرارداد باشد، فرانشیز دهنده معمولاً به قوانین و مقررات حاکم در کشور میزبان فرانشیز نظری خاص دارد. ارتباط قرارداد فرانشیر به قوانین و مقررات مختلف و طبیعت ویژه برخی شروط قراردادی ناظر بر تعهدات فرانشیزگیرنده به گونه ای است که در پاره ای از موارد شروط ناظر بر تعهدات فرانشیز گیرنده با قوانین ملی حاکم در کشور میزبان فرانشیز همخوانی ندارد.

کلیدواژه‌ها