تعهدات اساسی فرانشیزگیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی ایران

2 پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

در قراردادهای فرانشیز مبتنی بر روش تجاری، فرانشیز گیرنده ضمن وابستگی آشکار به طرف دیگر قرارداد (فرانشیز دهنده) از سیستم و روش او بهره برداری تجاری می کند. استفاده فرانشیز گیرنده از حقوق انحصاری متعلق به فرانشیز دهنده صرفنظر از الزام او به پرداخت حق امتیاز، الزاماتی دیگر از قبیل سری نگاه داشتن اسرار تجاری و عدم رقابت و فراهم کردن اسباب بهره برداری از سیستم فرانشیز را بر او تحمیل می کند. صرف نظر از اینکه کدام قانون حاکم بر قرارداد باشد، فرانشیز دهنده معمولاً به قوانین و مقررات حاکم در کشور میزبان فرانشیز نظری خاص دارد. ارتباط قرارداد فرانشیر به قوانین و مقررات مختلف و طبیعت ویژه برخی شروط قراردادی ناظر بر تعهدات فرانشیزگیرنده به گونه ای است که در پاره ای از موارد شروط ناظر بر تعهدات فرانشیز گیرنده با قوانین ملی حاکم در کشور میزبان فرانشیز همخوانی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(FUNDAMENTAL OBLIGATIONS OF FRANCHISEE IN INTERNATIONAL FRANCHISE AGREEMENTS)

نویسندگان [English]

  • Rabia Eskini 1
  • Faramarz Bagherabadi 2
چکیده [English]

In business format franchising agreements, Franchisee, while dependent to other party of the contract (Franchisor), follows the method of business belonging to Franchisor. Franchisee use of the system leads to many obligations such as payment of franchise fees, secrecy of Know how, non competition and making available all necessary factors to use the system. Irrespective of the Law which governs the contract, franchisor always focuses on laws governing franchise agreement in hosting country. Because of different laws affecting the franchise contract and particular nature of some contractual terms pertaining to Franchisee obligations, in some cases contract clauses related to Franchisee obligations are in contradiction with local laws of Franchisee country. This conflict can amount to either invalidity of the contractual term or posing a limitation on its way of performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Franchise fee
  • Franchisor
  • Insurance.
  • Know how
  • Trademarks