دوره و شماره: دوره 41، شماره 3، پاییز 1390 
3. «تملیک کلی»

صفحه 43-55

نجاد علی الماسی؛ حسین اعظمی چهاربرج


9. ساختار نظام قضایی عصر صفوی

صفحه 155-169

سیدمحمد حسینی؛ احمد رضوانی مفرد


18. حکومت قانون یا حکومت قاضی

صفحه 315-333

داود نصیران نجف آبادی