دوره و شماره: دوره 41، شماره 3، مهر 1390 
«تملیک کلی»

صفحه 43-55

نجاد علی الماسی؛ حسین اعظمی چهاربرج


ساختار نظام قضایی عصر صفوی

صفحه 155-169

سیدمحمد حسینی؛ احمد رضوانی مفرد