«تملیک کلی»

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

تملیکی بودن عقد بیع ظاهراً مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است بطوری که در تعریف عقد بیع «تملیک» را اثر ذات آن دانسته اند، ولی این بداهت با بررسی اقسام بیع چهره ای دیگر به خود می گیرد، به نحوی که برخی از حقوقدانان به صراحت تملیکی بودن عقد بیع را در برخی از اصناف آن انکار می کنند. در این نوشتار برآنیم تا ضمن بیان دیدگاههای گوناگون، تبیین کنیم که بیع در تمام اقسام آن تملیکی بوده و به محض انعقاد، اثر خود را برجای می گذارد و اختلاف موجود ناشی از تفاوت دیدگاه مشهور فقهای امامیه با دیدگاه سایر نظام های حقوقی در تبیین مفهوم «رابطه مالکیت» است که قانون مدنی از دیدگاه مشهور فقها و حقوقدانان از دیدگاه دوم تبیعت کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TRANSFER OF OWNERSHIP IN BULK

نویسندگان [English]

  • Nejad Ali Almasi
  • Hossein Azami Chaharborj
چکیده [English]

Apparently all of the Jurists and lawyers have agreed that any sale contract transfers the ownership of the thing sold, in a way that this "transfer of ownership" is considered as inherent consequence of any sale contract. However, this clarity faces with serious doubts in case of analysis of all types of sale contracts as some lawyers deny the inherent description of transferring the ownership in some kinds of sale contracts, obviously.
In this essay, we are going to elaborate on this point that the sale contracts are all transferor in terms of ownership of object matter and as soon as conclusion, they apply their effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitment
  • obligation
  • Ownership tie
  • Sale in bulk
  • Unidentified object matter in "sale in bulk" that is specified by description.