«دربارۀ تعهد بیمه‏گذار به اطلاع رسانی»

نویسندگان

1 دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهم ترین تعهدات بیمه‏گذار در قرارداد بیمه، اطلاع رسانی کامل و صحیح به بیمه‏گر است. این تعهد در سه مرحله جریان دارد: قبل از انعقاد قرارداد، در طول حیات قرارداد و پس از وقوع حادثه بیمه شده. بررسی موضوع نشان می دهد که تعهد بیمه گذار پیش از انعقاد قرارداد از تعهدی ابتدایی به تعهدی ثانوی تبدیل شده است؛ به این معنا که بیمه گذار تنها در مقابل پرسش های صریح بیمه‏گر مکلف به ارایه اطلاعات است. به علاوه، این تعهد بعد از انعقاد قرارداد نیز با ایجاد شرایط جدید از جمله تشدید خطر و یا ایجاد خطر جدید تداوم می یابد و نهایتاً با وقوع حادثه بیمه شده، در قالب تکلیف به اعلام حادثه به بیمه گر تجلی می یابد. این مقاله با نگاهی تطبیقی به بررسی قلمرو تعهد اطلاع رسانی در این سه مقطع می پردازد.

کلیدواژه‌ها