ساختار نظام قضایی عصر صفوی

نویسندگان

1 دانشکده الهیات، دانشگاه تهران

2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

حکومت صفویه (907-1135/1501-1723) نخستین حکومت مستقل ایرانی است که مذهب تشیع را به عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور برگزید. در عصر صفویه، نظام قضایی ایران به دو بخش متمایز شرعی و عرفی تفکیک شد. محاکم عرف زیر نظر دیوان بیگی و محاکم شرعی تحت زعامت صدر اداره می‌شد. رسیدگی به چهار جرم قتل، تجاوز به ناموس، کور کردن و شکستن دندان که «احداث اربعه» نامیده می‌شدند، در صلاحیت دیوان‌بیگی بود. و مباحث مربوط به حقوق خصوصی در حیطه اقتدار صدر بود. درک صحیح نظام قضایی معاصر، مستلزم آگاهی از سیر تطور آن در گذشته است. در این نوشتار، سعی می شود این آگاهی در خصوص عصر صفویه ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE STRUCTURE OF SAFAVID JUDICIAL SYSTEM

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Hoseini 1
  • Ahmad RezvaniMofrad 2
چکیده [English]

The Safavid dynasty was the First Iranian Centralized Administration, which Chose Shia’a branch of Islam as the official religion and the Judicial System for Iran. In Safavi Period the State Officially established two Separate and distinct Court System. First the state Courts (the urf Courts) under the supervision of the Secular Minister of Justice (Divan-Begi) and the Secondly the Islamic Court (Shari’ah Courts), Which Functioned under the Supervision of religious Judges (Sadr). A correct understanding of the Contemporary Judicial system, requires proper investigation a boat the development of it in the past time. The current research will Strive to Carry out this investigation in Safavid era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • . . .
  • Judgment Safafid
  • Judicial system
  • UrF (Custom) Shar’a.