تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نابرابری قدرت چانه زنی طرفین قرارداد فرانشیز و دسترسی نابرابر آنان به اطلاعاتی که می تواند در تعیین عوضین قراردادی مؤثر باشد سبب شده است نظامهای مختلف حقوقی در جهت برقراری توازن قراردادی، تعهداتی را برطرف اعطاکننده امتیاز تحمیل کنند. تعهد به ارائه اطلاعات صحیح و جامع راجع به همه جنبه های مرتبط با فرانشیز پیش از انعقاد قرارداد مهم ترین تکلیفی است که در راستای رسیدن به هدف فوق بر طرف اعطاکننده امتیاز بار شده است. احکام قضایی کشورهای پیشرو در ارائه خدمات مرتبط با فرانشیز نشان می دهد که بخشی مهم از اختلافات ناشی از قرارداد فرانشیز مربوط به این تعهد است. در این مقاله ضمن تعیین حدود تعهد فوق، ضمانتهای اجرای تخلف از آن مورد بررسی قرار می گیرد. در این ارتباط ابطال، قابلیت ابطال و اصلاح قرارداد مطرح شده است. نظریه مورد قبول در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FRANCHISOR'S OBLIGATION TO EXPOSE ACCURATE AND COMPREHENSIVE PRE-CONTRACTUAL INFORMATION

نویسندگان [English]

  • Morteza Shahbazinia 1
  • Seyed Kamal Sajadi 2
چکیده [English]

Unequal bargaining power of parties to a franchise contract and their unequal access to information that may be effective in determining the consideration of a contract; has caused different legal systems impose obligations to franchisor to poise the contractual balancing. Commitment to expose accurate and comprehensive pre-contractual information about all aspects related to franchise is the most important obligation in order to achieve the above objective. Judicial decisions of leading countries in franchising services show that an important part of contractual disputes related to this commitment. This article also analyzes purview and remedies of the violation of that obligation. In this regard, nullity, relative nullity and adaptation of contract are discussed. Acceptable theory in Iranian civil law is analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • . .
  • Commitment to exposure
  • Franchise Contract
  • Pre-contractual Information