مغایرتهای مقررات حمل و نقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ارائه راهکار

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

موافقت نامه عمومی سازمان تجارت جهانی (گتس)، حاوی یک سلسله اصول و مقررات تعیین کننده برای تجارت خدمات از جمله خدمات حمل و نقل ریلی است. کشورهای متقاضی الحاق به این سازمان از جمله ایران، مکلف هستند مغایرت قوانین و مقررات خود را در بخش حمل و نقل ریلی با اصول و مقررات گتس مرتفع سازند و البته برخی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیتها و استثنائاتی را بر این اصول بار کنند. این مقاله برای رفع خلاء ادبیات حقوقی کشور در این بعد، در گفتار نخست به تبیین مهم ترین اصول گتس در بخش حمل و نقل ریلی و انعطاف های آن و در گفتار دوم به بررسی مغاریت های قانونی کشور و در بخش نتیجه گیری به ارائه راهکار به قانونگذار و گروه مذاکراتی ایران می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONTRADICTION OF IRANIAN RAIL TRANSPORT REGULATIONS WITH PRINCIPLES OF WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sadeghi
  • Behnam Ghaffari Farsani
چکیده [English]

General Agreement on Trade in Services (GATS) -as one of the most important Agreements of WTO- provides some principles and commitments on services such as rail transport services. Countries applicants for accession to WTO have to correspond their legal and economic structures in the field of this section with GATS principles. However, working groups of applicant countries can make some exemptions on flexible principles of GATS because some principles of services section are flexible. Iran, as an observer of WTO has to identify contrasts of rail transport regulations and Laws with principles of GATS and provide legal suitable and effective solutions. However, this important issue has not been studied in Iranian legal literature; therefore, this article tries to consider GATS principles and Iranian contrast regulations and suggest suitable and practical solutions to the legislator and working group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GATS
  • Iranian Law.
  • Market access principle
  • National Treatment Principle
  • Rail Transport
  • World Trade Organization (WTO)