تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن

نویسنده

دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

تفویت منفعت و سببیت آن برای ضمان در تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی نقشی مهم دارد. در قراردادها چون اجاره و بیع و مزارعه و نیز در مسئولیت های خارج از قرارداد چون اتلاف، غصب و استیفا نویسندگان حقوق مدنی و فقه به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته‌اند و کوشیده‌اند با تحلیل های حقوقی و فقهی در جهت جبران خسارات فرد زیاندیده از تفویت منفعت گام بردارند. با این حال، در آثار حقوقی گاه میان تفویت منفعت با نهادهای دیگر چون عدم النفع خلط شده و بر همین اساس به ضمان‌آور نبودن آن نظر داده شده است. در این مقاله ضمن تفکیک آن از نهادهای مشابه و بیان مبانی ضمان آور بودن آن، «نظریه تفویت منفعت» ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE DESTRUCTION OF PROFIT AND ITS BASES CONSEQUENT LIABILITY

نویسنده [English]

  • Alireza Fasihizadeh
چکیده [English]

The destruction of profit and its consequent liability has a crucial role in regulating legal and social relations. In contracts, like hire, sale and sharecropping and also in extra contractual liability such as destroying, usurpation and receiving, lawyers and jurists have partially argued about the subject and have tried to offer a legal and jurisprudent interpretation, in order to compensate damage the incurred suffered from profit destruction. However, in some legal works, mix it up with the alike subjects as loss of profit and according to the mistake, they came up with the lack of profit destruction liability. In this article, in addition to separating profit destruction from similar institutions, and explaining its bases consequent liability, the theory of profit destruction is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benefit
  • civil liability
  • Destroying
  • Liability.
  • Loss of Profit
  • Profit Destruction
  • Receiving