اختیارات دولت اشغالگر در زمینه قانونگذاری با تأکید بر اشغال عراق

نویسنده

دانشگاه حضرت معصومه

چکیده

اشغال عراق به همگان نشان داد که اشغال نظامی دیگر یک اصطلاح قدیمی و کهنه در حقوق بین الملل نیست. پیرو اشغال عراق و رأی مشورتی دیوار حایل که بوسیله دیوان بین المللی دادگستری صادر شد، لزوم توجه بیشتر به حقوق اشغال برای همگان به اثبات رسید. یکی از بحثهایی که در حقوق اشغال مطرح است میزان اختیارات اشغالگر در زمینه قوانین سرزمین اشغالی و قانونگذاری های جدید در آن سرزمین است. ماده 43 مقررات لاهه 1907 و ماده 64 کنوانسیون ژنو 1949 به این مسئله پرداخته اند. اشغال عراق و انجام اصلاحات گسترده در قوانین و ساختارهای این کشور بوسیله CPA و خصوصاً صدور قطعنامه 1483 بوسیله شورای امنیت بحث تطابق این اقدامات را با حقوق اشغال مطرح کرد.

کلیدواژه‌ها