مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است. به بیان دیگر، گسترش نقش دولت در جامعه و امکان مداخله بیشتر آن در اجتماع سیاسی با کم رنگ شدن مسوولیت و به تبع آن مسوولیت مدنی این نهاد ملازمه دارد و در مقابل تحدید این نقش موجب فزونی مسوولیت و در پی آن، مسوولیت مدنی دولت می شود. در این مقاله حقوق کشورهای کانادا و فرانسه و نیز ایالت کبک کانادا به عنوان شاهد مدعا در زمینه بحث مورد بررسی قرار گرفته اند.
این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STATE LIABILITY: THE OUTCOME OF CONFRONTATION BETWEEN STATE AND CIVIL SOCIETY

نویسنده [English]

  • Houman yazdani
چکیده [English]

The present article tries to prove that there is a reverse relation between the role of state in political society and its liability. In other words, the greater state’s interference with the political society, the less will be its responsibility and hence its liability. On contrary, making limitation to the state’s role in political society will increase its responsibility and thus its liability. French and Canadian legal system, as well as Quebec provision legal system, are discussed and studied to provide evidence in this regard.

The present article tries to prove that there is a reverse relation between the role of state in political society and its liability. In other words, the greater state’s interference with the political society, the less will be its responsibility and hence its liability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil liability
  • Civil society.
  • Jus Natural
  • lex Naturalis
  • Political responsibility
  • social contract
  • state