مبانی حقوق همبستگی

نویسنده

دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حقوق همبستگی به مجموع حق هایی گفته می شود که درصدد ایجاد یا تقویت همبستگی در جامعة بین المللی هستند. از صورتبندی این حقوق در دهة1970 میلادی تاکنون، مناقشه های نظری زیادی دربارة این حقوق، جریان داشته است. برخی این حقوق را متضمن تغییرات گسترده و عمیق در جامعه بین المللی می دانند که به اصلاح و تکمیل و تقویت نظام حقوق بشر و اخلاقی و اجتماعی و انسانی شدن حقوق بین الملل منجر می شود. مقاله حاضر، استدلال هایی را که چیستی و چرایی حقوق همبستگی را توجیه می کنند مطالعه می‌کند و در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، مفاهیم کلیدی این بحث و در بخش دوم مهمترین استدلال های طراحان و مدافعان حقوق همبستگی مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها