چرایی ِ جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اخلاق زیستی دانشی نوپا در حوزه ی اخلاق کاربردی است که به تحلیل و بررسی چالش ها و مشکلات اخلاقیِ ناشی از ظهور و گسترش فن ّآوری های نوین زیستی می پردازد. امروزه ضرورت ایجاد برخی ممنوعیت ها در قلمروی اخلاق زیستی طرفداران بسیاری را در میان عالمان اخلاق و حقوق دانان به خود جلب کرده است. در این راستا، یکی از مسائل مرتبط با اخلاق زیستی، استفاده از ضمانت اجرای کیفری جهت حمایت از این ممنوعیت هاست. معیارهای مختلفی که برای توجیه جرم انگاری بیان شده اند، پاسخ های متفاوتی را در خصوص امکان واکنش کیفری در قبال موضوعات اخلاق زیستی ارائه می دهند. اخلاق گرایی قانونی بیشترین امکان را جهت جرم انگاری موضوعات اخلاق زیستی داراست و اصل ضرر و پترنالیسم قانونی نمی توانند تممی موضوعات اخلاق زیستی را پوشش دهند.

کلیدواژه‌ها