نقش حسن نیت در قرارداد

نویسنده

دانشگاه تربیت معلم، آذربایجان

چکیده

حسن نیت در یک تقسیم بندی کلی به حسن نیت حمایتی و تکلیفی تقسیم می شود. بعدی که به حقوق قراردادها مرتبط است بعد تکلیفی حسن نیت است که عبارت است از رفتار صحیح، درستکاری و احترام به اعتماد و منافع دیگران؛ حسن نیت در این بعد به عنوان یک قاعده رفتاری انجام یا عدم انجام اموری را از طرفین طلب می کند. اخلاقی بودن حسن نیت امکان ایفای نقشهای مختلف را برای آن فراهم می سازد. این نقشها معمولاً تحت عناوین محدود و تکمیل کننده حقوق و تعهدات طرفین، تعدیل کننده قرارداد، تفسیر قرارداد منطبق با حسن نیت و ایفای نقش به عنوان مبنای سایر قواعد و اصول ظاهر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FUNCTION OF GOOD FAITH IN CONTRACT LAW

نویسنده [English]

  • Mortaza Hajipour
چکیده [English]

Good faith in a total categorization of the term, has classified to protective and obligatory. The obligatory aspect of good faith relates to contract law that implies correct behaviour, honesty and respect to others trust and interest. In this conception of the term, good faith implies action or disaction from the parties as a behavioural rule. The morality of the good faith denotes to the fact that this term has the capability to implement different roles in different stages of contract. This roles conventionally has the titles such as restricting and completing the rights and obligations of the parties, balancing the contract, interpretative the contract and also playing role as a foundation to other rules and principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental role.
  • good faith
  • Interpretative
  • Moderating
  • Restricting
  • Supplementing