تأثیر خویشاوندی در جرم زنا

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه حضرت معصومه، قم

چکیده

مجازات شرعی و قانونی زنا با محارم، قتل است. محرم یعنی کسی که نکاح با او إلی الأبد حرام است و این تعریف، محارم نسبی، رضاعی و مصاهره ای را دربر می گیرد؛ بعضی از فقها با تمسک به مفهوم لغوی و عرفی و استناد به ادله مشترک معتقدند واژه " محرم " در روایات، محارم سببی و رضاعی را هم دربر می گیرد، لکن مشهور فقها به استناد تبادر و لزوم اکتفا به قدر متیقن معتقدند مراد از " محرم " در روایات، صرفاً محارم نسبی است و زنا با محارم سببی و رضاعی مشمول عمومات ادله زنا است. در این مقاله ضمن بررسی ادله فقهی و نظر مشهور فقها، دامنه شمول بندهای دوگانه ماده 82 قانون مجازات اسلامی در مورد زنا با محارم نسبی و زنا با زن پدر مورد نقد قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INFLUENCE OF KINSHIP IN ADULTERY

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hosseini 1
  • Ali Morad Heydari 2
چکیده [English]

Incest is a sexual intercourse between family members that called " close relatives ". For example fornication between father and daughter, mother and son, brother and sister, uncle and niece, aunt and nephew, grandfather and granddaughter, grandmother and grandson is incest. According to Islamic jurisprudence Punishment of sexual intercourse in normal circumstance is hundred whip but According to Shie jurisprudence death penalty is Punishment of sexual intercourse between close relatives. This Punishment for incest has been recognized by Iran Statutory Criminal law. Article 82 of Islamic Penal Code provided that Punishment for sexual intercourse between close relatives is death penalty. However in sunni jurisprudence – in compare whit shie jurisprudenc – death penalty give sentence for sexual intercourse between "congenial person", " foster relatives " and "marriage kinship".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adultery
  • Close relatives
  • Foster relatives
  • Kinship
  • Marriage kinship.