مطالعه ای بر میانجی گری به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

میانجی‌گری یکی از مهم ترین شیوه‌های دوستانة حل اختلاف است که اختلافات را در خارج از دادگاه‌های دولتی به صورت خصوصی و محرمانه و هم‌چنین به طور سریعتر و ارزان‌تر نسبت به دادگاه‌های دولتی حل و فصل می‌ کند. جلسات رسیدگی و حل و فصل اختلاف در میانجی‌گری مطابق با اراده طرفین جریان می‌یابد و توانایی و شخصیت میانجی و به ویژه تمایل و خواست طرفین به حل و فصل اختلاف مهمترین عامل در موفقیت شیوة میانجی‌گری و انعقاد موافقت‌نامة حل و فصل می‌باشد. می‌توان با بهره‌گیری بیشتر از میانجی‌گری، بخش مهمی از اختلافات را خارج از دادگاه‌های دولتی حل و فصل کرد و از تراکم دعاوی در دادگاه‌ها کم کرد.

کلیدواژه‌ها