نقش نمایندگان الکترونیکی در تشکیل قرارداد

نویسندگان

1 دانشکده علوم اداری و اقتصاد،دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فناوری پیشرفته، برنامه‌های رایانه‌ای پیچیده که موسوم به نماینده الکترونیکی هستند را قادر به انعقاد قرارداد بدون دخالت انسان کرده است. این مقاله پس از بررسی مفهوم نمایندگان الکترونیکی، ماهیت حقوقی آن را بررسی نموده و رویکرد محققین، اسناد بین‌المللی، قوانین داخلی و رویه قضایی نسبت به آن را تحلیل می‌کند. در نهایت، این پژوهش تبیین می‌سازد که در حال حاضر نماینده الکترونیک به عنوان ابزاری در فرایند تشکیل قرارداد، نیازمند تعدیلاتی است و بر این اساس، رهیافت‌هایی را برای کارآمدتر ساختن نماینده الکترونیکی ارائه می‌دهد.
فناوری پیشرفته، برنامه‌های رایانه‌ای پیچیده که موسوم به نماینده الکترونیکی هستند را قادر به انعقاد قرارداد بدون دخالت انسان کرده است. این مقاله پس از بررسی مفهوم نمایندگان الکترونیکی، ماهیت حقوقی آن را بررسی نموده و رویکرد محققین، اسناد بین‌المللی، قوانین داخلی و رویه قضایی نسبت به آن را تحلیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF ELECTRONIC AGENTS IN CONCLUDING OF CONTRACT

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rahbari 1
  • Ali Rezaee 2
چکیده [English]

Developed technology, has enabled sophisticated computer software named as “Electronic agent” initiate and complete transactions without human intervention. Having considered the notion of electronic agents, this paper is going to consider their legal nature and analyze treatments taken by writers, international instruments, national laws and legal procedures on electronic agents. Finally this research makes clear that at present, software agent as a tool in concluding process of contract, needs some modifications and accordingly provides some solutions which can make it more efficient.

Developed technology, has enabled sophisticated computer software named as “Electronic agent” initiate and complete transactions without human intervention. Having considered the notion of electronic agents, this paper is going to consider their legal nature and analyze treatments taken by writers, international instruments, national laws and legal procedures on electronic agents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automated Massage System
  • Contract
  • Electronic Agency
  • Electronic Agent
  • Electronic Commerce Law.