پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پردیس قم

2 دانشگاه تهران، پردیس قم

چکیده

در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در این مقاله با تاکید بر سیاست جنایی ایران و اسناد سازمان ملل، به برخی از مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی پرداخته می شود.
در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SITUATIONAL PREVENTION FROM ECONOMIC CRIMES

نویسندگان [English]

  • M. E. Shams Nateri 1
  • Tooran Tavassolizadeh 2
چکیده [English]

In economic crimes, the criminal outcome, i.e. spoiling the economic system of the nation and extensive profiteering motivation are the two indexes suggestive of the difficulties and challenges present in the process of prevention of such crimes. The preventive measures, following the said indexes, should be both extensive and motivation-confounding. In this article some of the situational preventive measures taken for countering economic crimes, will be dealt with herein by placing emphasis on the criminal policy of Iran and the UN documents.
In economic crimes, the criminal outcome, i.e. spoiling the economic system of the nation and extensive profiteering motivation are the two indexes suggestive of the difficulties and challenges present in the process of prevention of such crimes. The preventive measures, following the said indexes, should be both extensive and motivation-confounding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • . .
  • Bank Secrets Rules
  • Economic crime
  • Information Bank
  • Situational Prevention