حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

با وجود قواعد قانونی مصرح ناظر بر حمایت از حق اختراع، در بسیاری موارد ابداعات به دلیل فقدان شرایط قانونی یا عدم تقاضای مبدع، در قالبی غیر از "حق اختراع" قرار می‌گیرد و مبانی حقوق مالکیت فکری ایجاب می‌کند حقوق مبدع بدون حمایت قانونی نماند. «دانش فنی» به عنوان ابداعی که مشمول حمایت های قانونی‌ حق اختراع قرار نمی‌گیرید ممکن است بر اساس مبانی حقوقی دیگری مورد حمایت واقع شود. این مبانی ممکن است مبانی قانونی و نیز مبانی قراردادی باشد. نظام حقوقی کشورها در خصوص مبانی، شرایط و آثار حمایت یکسان نیست و در نظام حقوقی ایران نیز هر چند احکام صریح و سازمان یافته‌ای راجع به حمایت پیش بینی نشده است و مبانی قانونی و نیز قراردادی جهت حمایت قابل استخراج است لکن این مبانی تا حدودی از منافع مشروع دارنده حمایت می‌کند و لذا اتخاذ تدابیر حقوقی حمایتی دیگری بویژه توسط رویه قضائی را لازم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEGAL PROTECTION OF KNOW HOW

نویسنده [English]

  • Ahmad Shahniaei
چکیده [English]

Unlike patent, there are not clear legal rules to protect know How in Iranian law, then intellectual property law theories require to afford protection to know haw and its owner. The protection rules may be provided under contractual bases or under law. Approaches of legal systems towards The terms and rules of the protection are different. In Iranian legal system some protection rules are found under both contract law and competition law but they do not afford protection completely then providing the supplementary protection rules (especially by jurisprudence) is necessary.

Unlike patent, there are not clear legal rules to protect know How in Iranian law, then intellectual property law theories require to afford protection to know haw and its owner. The protection rules may be provided under contractual bases or under law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Competition law
  • Confidentiality duty
  • Know how
  • License agreement