تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

مسؤولیت مدنی از نظر سنتی ناشی از تقصیر و محدود به ترمیم خسارت زیان دیدگان است. این امر نه تنها در تأکید بر تقصیر مرتکب و مجازات کردن او ، بلکه در محدود ساختن عنوان زیان دیده به زیان دیدگان مستقیم و در محصور کردن موضوع خسارت به خسارات مالی نیز متبلور بود. در حالی که شکوقا شدن نظام اقتصادی و پیشرفت صنعتی مقام ممتاز و ویژه ای به مسؤولیت مدنی داده وانجام برخی اصلاحات در آن را ضروری ساخته است. یکی از اصلاحات ضروری، به رسمیت شناختن نوع جدیدی از ضرروزیان هاست که "خسارات غیر ترمیمی" نامیده شده و موضوع آن الزام مقصر به استرداد منافع حاصل از فعالیت های غیر قانونی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVOLUTION OF CIVIL LIABILITY IN FRENCH AND IRANIAN LAW WITH EMPHASIS ON RECOGNITION OF NON COMPENSATORY DAMAGES

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Sadeghi Moghadam
  • Jafar Noury Yoshanloey
چکیده [English]

Among the more desired reforms of civil liability law, some appear as particularly useful. This is notably the case of the recognition of a new form of damages which call for the restitution, by the responsible party, of the proceeds he has derived from the illicit activity. Another suggestion could consist of completing an already widely undertaken evolution towards a rationalization of the judicial indemnification of bodily harms. Finally, the creation of group actions (class action) aimed at setting the framework for compensating mass damages would allow the sanctioning of a certain illicit behaviours which are not yet considered as such and the organisation of a compensation mechanism that is more egalitarian and less onerous than what is allowed in individual actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic losses
  • Fault lucrative
  • Injunction.
  • Necessary evolutions
  • Non-compensation damages
  • Punitive Damages