بررسی آراء فقهای امامیه در زوجه ی موضوع محرومیتِ از برخی ماترک

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

فقهای امامیه در این مساله که کدام دسته از زوجات مشمول محرومیت زوجه از برخی ماترک می گردند دو دیدگاه متفاوت ارائه نموده اند.دسته ای از ایشان تصریح کرده اند که زوجه ذات ولد از متوفی مشمول این ممنوعیت نبوده و از تمام ترکه سهم خود را می برد. ایشان در اثبات مدعی خود نخست به روایت مقطوع "ابن اذینه" و دوّم مبنای اصولی " انقلاب نسبت " تمسّک کرده اند. در طرف مقابل، کثیری از فقها در سند و دلالت روایت مزبور مناقشه کردند و بر "انقلاب نسبت" نیز ایرادات متعدد وارد نموده اند.در نظر ایشان پذیرش این تفکیک به صرف استناد به یک روایـت مقطوع السند که در تمسّک به مدلول آن نیز ایراداتی وجود دارد گرچه با مستمسکی از علم اصول نیز همراه گردد با اشکال مواجه است و برای پذیرش نیاز به حبلی متین تر دارد.

کلیدواژه‌ها