رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست، مبتنی بر حقوق بشر

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

پیامدهای مسائل محیط زیستی جنبه‌های معیشت، تغذیه، دسترسی به آب، سلامت و حیات انسان‌ را به نحو بارزی تحت تأثیر قرار داده است. این جنبه‌ها موضوعات حقوق بشری هستند که به طرز بی‌سابقه‌ای با موضوعات محیط زیستی پیوند خورده‌اند. رهیافت‌های برنامه‌ریزی محیط زیست، هنوز برای کمک به تحقق حقوق بشر و پیشگیری از نقض این حقوق توسعه نیافته‌اند. در چنین بستری، تلاش‌ برای تبیین رهیافتی که بتواند ملاحظات حقوق بشری را در برنامه‌ریزی محیط زیست ادغام کند، ضروری می‌نماید. در این مقاله از طریق کوششی نظری، رهیافت حقوق بشر به برنامه‌ریزی محیط زیست تبیین می شود. این رهیافت در برگیرنده هفت عنصر است: 1. توجه به همه ابعاد حقوق بشر؛ 2. توجه به مسئولیت های ناشی از حقوق بشر؛ 3. نقش دولت و سایر نهادها؛ 4. توجه به فرایند و نتیجه؛ 5. توانمندسازی؛ 6. تحلیل علی و 7. نقش ارتباطات.

کلیدواژه‌ها