تاثیر معنوی فعالیت های بشر دوستانه بر نظام قضایی بین المللی

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

معنویت متضمن آثاری قهری بر همه فعالیتهای بشری است. تلاشهای بشردوستانه حقوقی و قضایی از این قاعده مستثنی نیستند. معنویت به ما می آموزد که افراد بشر در عین تفاوتها با هم و با کل جهان هستی و نیز خالق آن در پیوندی تنگاتنگ می باشند. در جهان بینی معنوی، فعالان بشر دوست با نگاهی قدسی به انسان و طبیعت می نگرند. مقاله حاضر نشان می دهد که معنویت نه تنها خلاء های حقوقی را پر می کند؛ بلکه می تواند به مثابه اصل راهنما برای قضات بین المللی عمل کند.
معنویت متضمن آثاری قهری بر همه فعالیتهای بشری است. تلاشهای بشردوستانه حقوقی و قضایی از این قاعده مستثنی نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF THE HUMANITARIAN ACTIVITIES INTELLECTUAL ON THE INTERNATIONAL JUDICIAL SYSTEM

نویسنده [English]

  • Hamid Alhooii Nazari
چکیده [English]

The Intellectuality requires forcible consequences on the whole human activities. The International Legal and Judicial Humanitarian efforts don’t this rule exclude. The Intellectuality teaches us that human individuals despite many differences with together, and the world of being and similar to her creator are closely linked. On the basis of intellectual worldview, humanist actors look at human and nature by heaven scene. This article tries to explain that the intellectuality not only fills law vacua, but also acts as guidance principle for international judges.

The Intellectuality requires forcible consequences on the whole human activities. The International Legal and Judicial Humanitarian efforts don’t this rule exclude. The Intellectuality teaches us that human individuals despite many differences with together, and the world of being and similar to her creator are closely linked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanitarian activities
  • Intellectuality
  • International Court of Justice(ICJ).
  • Sacred approach
  • Systems approach