دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، فروردین 1391 
کنوانسیون رتردام (1)

صفحه 255-275

10.22059/jlq.2012.29825

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ کتایون کاردان