اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیک

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

در سیر انعقاد قرارداد تبادل ایجاب و قبول می‌تواند از طریق سیستم های الکترونیک صورت گیرد. از دیدگاه حقوقی، نفوذ و اعتبار این نوع قرارداد که به قرارداد الکترونیک موسوم شده، قابل بررسی است . مقاله حاضر با هدف بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیک، میان قراردادهای رضایی و تشریفاتی تمایز نهاده و به این نتیجه می رسد که در نفوذ و اعتبار قراردادهای رضایی، به اعتبار شیوه الکترونیک بیان قصد، تردیدی وجود ندارد، اما اعتبار آن دسته از قراردادهای تشریفاتی که به شیوه الکترونیک منعقد می شوند بستگی به نوع تشریفات دارد.
در سیر انعقاد قرارداد تبادل ایجاب و قبول می‌تواند از طریق سیستم های الکترونیک صورت گیرد. از دیدگاه حقوقی، نفوذ و اعتبار این نوع قرارداد که به قرارداد الکترونیک موسوم شده، قابل بررسی است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE VALIDITY AND ENFORCEABILITY OF ELECTRONIC CONTRACTS

نویسنده [English]

  • Batool Ahani
چکیده [English]

In the context of contract formation, an offer and acceptance may be expressed by means of data message. From legal point of view, a variety of fundamental issues must be addressed to insure that such contracts are legally valid and enforceable. This paper, with aim to investigate this issue, distinguishes between the agreement arise as a result of offer and acceptance and the agreement which should strictly comply with some formal requirements. To conclude, almost all transactions and contracts, including first group as mentioned above, can be done in electronic form, but the validity of second group depends on the type of formalities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryptography
  • Data message
  • Electronic Commerce
  • Electronic Contract
  • Electronic Signature
  • Notary Deeds.