توزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران

چکیده

در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛ بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است؛ قانون در چند مورد، رویکردهایی متفاوت را اتخاذ کرده است، دکترین حقوقی، نظرات متفاوت ارائه کرده و تشتت آرا در رویه قضایی مشهود است. این مسأله در فقه نیز مورد اختلاف است و از آنجا که آثاری مهم در ارتباط با عامل زیان، زیان دیده و بیمه گران دارد، باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. در نهایت نقش رأی شماره ???-6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ایجاد وحدت رویه قضایی بررسی می شود. تحلیل فقهی- حقوقی نظرات مختلف در این خصوص و اعلام نظر نویسنده، هدف نوشته پیش رو است.

کلیدواژه‌ها