نظام نوین گزارش دهی دولتها به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

از بدو تدوین معاهدات حقوق بشری در چارچوب ملل متحد، گزارش های ادواری به عنوان یکی از متداول ترین ابزارهای نظارتی نهادهای حقوق بشر مطرح بوده است. این امر تا حد زیادی ناشی از این طرز تفکر در میان دولتها بوده است که گزارش دهی را یک ابزار نظارتی مؤثر تلقی نمی کرده اند. به عبارت دیگر دولتها بر این باور بوده اند که ارائه گزارش ادواری، بر خلاف مکانیسم شکایات فردی، مشکل چندانی برای آنها ایجاد نکرده و خدشه جدی به حاکمیت آنها وارد نمی آورد. در طول زمان نهادهای نظارتی تلاش نموده‌اند که به طرق مختلف کارایی و تأثیر نظام گزارش دهی را افزایش دهند و کمیته حقوق بشر نیز به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حقوق بشری ملل متحد از این قاعده مستثنی نبوده است.

کلیدواژه‌ها