«نحوه و قلمرو اجرای دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس»

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق، پردیس قم

چکیده

با توجه به آمره بودن مقررات آیین دادرسی مدنی، بررسی گستره و محدوده اجرای مقررات مزبور و نحوه اجرای آنها ضروری به نظر می رسد. خصوصاً اینکه نحوه و قلمروی اجرای مقررات مزبور با منافع اصحاب دعوا در ارتباط مستقیم است. از جمله مواردی که اجرای آن از حساسیت فراوان برخوردار است دادرسی فوری می باشد. زیرا نحوه و قلمروی اجرای آن بر منافع خواهان و خوانده به طور مستقیم تاثیر می گذارد. در این مقاله سعی شده است به بررسی نحوه و قلمرو اجرای دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلستان پرداخته شود.
با توجه به آمره بودن مقررات آیین دادرسی مدنی، بررسی گستره و محدوده اجرای مقررات مزبور و نحوه اجرای آنها ضروری به نظر می رسد. خصوصاً اینکه نحوه و قلمروی اجرای مقررات مزبور با منافع اصحاب دعوا در ارتباط مستقیم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“THE METHOD AND SCOPE OF THE ENFORCEMENT OF SPEEDY TRIAL IN IRAN AND ENGLAND”

نویسندگان [English]

  • Sayed Fazlollah Mousavi 1
  • S. M. Moosavi 2
1
2
چکیده [English]

Since the provisions of civil procedure rules are mandatory, the method and scope of enforcing those provisions are directly connected to the benefit of the parties. One of the factors which its enforcement is of a very material nature is speedy trial. Since its enforcement directly effects the benefits of claimant and defendant. This article seeks to consider the method and scope of enforcing speedy trial in Iran and England.

Since the provisions of civil procedure rules are mandatory, the method and scope of enforcing those provisions are directly connected to the benefit of the parties. One of the factors which its enforcement is of a very material nature is speedy trial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dastoor Movaghat
  • enforcement
  • Freezing order
  • Scope.
  • Speedy Trial