دستگیری متهم بدون دستور قضائی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

پلیس در جرائم مشهود یا مهم رأساً مجاز به دستگیری، نگهداری و تحقیق از شهروندان است. قوانین و مقرّرات جاری کشور در خصوص رعایت احترام به بخش اعظم بایدها و نبایدهای رفتار کرامت مدار و قانون محور با دستگیرشدگان در این مرحله ساکت است. تعهّد و تضمین به نگهداری صحیح از افراد، حق مشاوره در خصوص قانون و اعلام این حقوق به افراد، ضبط بازجوئی ها، حق اعلام دستگیری به وکیل یا آشنایان، حق تماس و مشاوره خصوصی با وکیل، حضور و نظارت مقامات بی طرف در تحقیق، بازبینی دوره‌ای در جهت احراز توجیه دستگیری و نگهداری افراد، حضور وکلای موظّف و دائم در ادار? پلیس، ضمانت اجرای ابطال تحقیقات و...... در این مرحله از دادرسی از بایسته های نظام حقوقی انگلستان است. نظام قانونی ایران جز در مورد ابلاغ کتبی دلایل اتهام نسبت به غالب موارد فوق سکوت اختیار کرده است.

کلیدواژه‌ها