دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، تابستان 1391 
11. سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی

صفحه 187-197

10.22059/jlq.2012.29896

محمد حسن صادقی مقدم؛ محمد مهدی عزیزاللهی


13. مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 217-232

10.22059/jlq.2012.29898

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ محمدمهدی توکلی