اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق در تلاش است تا مسئله "کلما حکم به العقل حکم به الشرع" را اثبات کند. از آن جایی که هر دلیل عقلی از دو مقدمه، یکی صغری و دیگری کبری تشکیل شده است؛در گام نخست مقدمه صغری، یعنی تحسین و تقبیح عقلی اثبات خواهد شد و سپس به مقدمه کبری که تلازم بین حکم عقل و حکم شرع است، خواهیم پرداخت. در نهایت جایگاه عقل در نظام‌ حقوقی اسلام و ایران و مصادیقِ آن مورد بررسی قرارخواهد گرفت. بنابراین، مباحث مطروحه در این مجموعه؛ یکی اثبات حسن و قبح عقلی است و آنگاه اثبات ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، جایگاه عقل در نظام‌ حقوقی اسلام و ایران و مصادیق حکم عقل در آنها است.

کلیدواژه‌ها