سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق، دانشگاه قم

چکیده

مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حکم مال بلاوارث قرار داده است تا زیر نظر حاکم به مصرف عموم برسد، در حالی که در فقه این مسئله مورد اختلاف است که مازاد از سهم زوجه تکلیفش چیست؟ این مقاله ضمن بیان نظریه های مختلف روشن کرده است که نظریه قانون مدنی، در واقع نظریه مشهور نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE INHERITANCE OF A WIFE AS SOLE INHERITOR

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Sadeghi Moghadam 1
  • Mohammad Mahdi Azizollahi 2
چکیده [English]

Article 905 & 949 of Iran civil code says that: if there is no inheritor other than husband, he takes all inheritance; but according to article 949: if a wife is sole heir, she takes her portion, that is one fourth, and the reminder will be regarded heirless and encountered according to article 866. This discrimination between wife and husband is based on the famous opinion of Shiite jurisprudents. They say that the reminder of portion of sole husband, will be restored to himself; but the reminder of portion of sole wife will be given to Imam. Article 949 seeks to follow this opinion and approves this discrimination, but says that the reminder of portion of wife is heirless and will be given to treasury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discrimination between wife and husband.
  • Husband
  • Inheritance
  • Sole heir
  • Wife