نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بین‌المللی دولت از منظر کمیسیون حقوق ‌بین‌الملل

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

در اختلافات دولت- سرمایه گذار، سرمایه گذار اصولاً متمایل است که شرط فراگیر تمامی دعاوی قراردادی سرمایه گذار علیه دولت را تبدیل به اختلافات معاهده ای نماید. در مقابل دولت طرفدار تفسیر هر چه مضیق تری از این شرط می باشد. مستند به مواد کمیسیون حقوق بین الملل، به منظور ایجاد مسئولیت بین المللی دولت برای نقض قرارداد لازم است دو پیش شرط وجود داشته باشد: اول آنکه دولت صرفاً زمانی می تواند مسئول تلقی شود که با توسل به اقتدارات حاکمیتی اقدام کرده باشد. شرط دوم آن است که نقض قرارداد منجر به نقض حقوق بین الملل شود.

در اختلافات دولت- سرمایه گذار، سرمایه گذار اصولاً متمایل است که شرط فراگیر تمامی دعاوی قراردادی سرمایه گذار علیه دولت را تبدیل به اختلافات معاهده ای نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF UMBRELLA CLAUSE IN ESTABLISHMENT OF RESPONSIBILITY OF STATES IN THE VIEW OF ILC

نویسندگان [English]

  • A.A. Kadkhodaee
  • F. Amiri
چکیده [English]

In state-investor dispute, investor tends that umbrella clause transfers all contractual claims to treaty claims. By contracts, state follows narrow interpretation of this clause. Up to ILC articles, establishing of responsibility of state for breach of contract requires tow preconditions. First state is merely responsible when state condoct has been of governmental nature and second is that breach of contract leads to violation of treaty.

In state-investor dispute, investor tends that umbrella clause transfers all contractual claims to treaty claims. By contracts, state follows narrow interpretation of this clause. Up to ILC articles, establishing of responsibility of state for breach of contract requires tow preconditions. First state is merely responsible when state condoct has been of governmental nature and second is that breach of contract leads to violation of treaty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equitable treatment.
  • Expropriation
  • ICSID
  • ILC
  • International Responsibility
  • Umbrella clause