بررسی فقهی- حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار

نویسندگان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در برخی نظام‌های حقوقی همچون فرانسه، ضمن پیش‌بینی قالب‌های مشخص برای قراردادهای بهره‌برداری از حقوق ادبی و هنری، قواعد مربوط و تعهدات ناشی از آن نهادینه شده ‌است. در این میان، قرارداد انتشار اهمیتی ویژه دارد. در نظام‌ حقوقی ایران برغم شناسایی حقوق ادبی و هنری، قواعدی ویژه در خصوص قراردادهای پیش‌گفته به‌چشم نمی‌خورد و ادبیات حقوقی مربوط از غنای کافی برخوردار نیست. به‌همین جهت، این سؤال مطرح است که آیا حقوق و تعهدات ویژه که در نظام‌حقوقی فرانسه متناسب با طبیعت حقوق ادبی و هنری، پیش‌بینی‌ شده، می‌تواند در نظام‌ حقوقی ایران نیز مورد پذیرش قرارگیرد. به‌موجب دستاوردهای حاصل از این تحقیق، به نظر می رسد در حقوق ایران، برخی از حقوق و تعهداتی که برای پدیدآورنده و ناشر در حقوق فرانسه پذیرفته‌شده، بر اساس قواعد عمومی و برخی دیگر بر فرض ورود در قلمرو تراضی مورد پذیرش است.

کلیدواژه‌ها