امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

امنیت ملی برای هر کشوری، ضروری ترین نیاز و مهم ترین ارزش تلقی می شود؛ به گونه ای که هر حکومتی، سیاست ها و راهبردهای خود را جهت نیل به امنیت ملی و حفظ آن اتخاذ و توجیه می کند. تأمین امنیت به مفهوم وجود شرایطی است که افراد ملت نسبت به سلامت جان، مال، عقاید، حقوق اساسی، حفظ تمامیت ارضی کشور، حفظ استقلال کشور، حفظ اقتدار و اعتبار ملی و به طور کلی تأمین همه جانبه ارزشهایی که در گستره چتر منافع ملی جای می گیرند، بطور نسبی اطمینان حاصل کنند. لذا بدیهی است حفاظت گسترده از منافع ملی کشور نیازمند تشریک مساعی و هماهنگی همه جانبه میان ارکان مختلف زمامداری است و در مجموعه ای بسیط و کلی امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLICY MAKING INSTITUTIONS IN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

نویسندگان [English]

  • Firuz Aslani
  • Mahmud Fard Kardel
چکیده [English]

For each country, national security in the most urgent and significant value and need, so each government tries to justify its policies and strategies in order to reach and preserve national security. Acquiring national security is, people should share national interests by haying health, land integrity, independence, power, credits and all the values generally. They should be sure of this security. It is axiomatic that comprehensive protection of national security needs synergy and harmony among different institutions and working as a whole unit; hence, Leadership institutions, Supreme National Security Council and Revolutionary Guards should supervise these remarkable deeds regarding their legal and legitimate duties in Islamic Republic of Iran. These institutions have to make decisions and apply them properly in order to put defense and security issues in order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution.
  • National security
  • Policy making institutions
  • rights
  • security