امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

امنیت ملی برای هر کشوری، ضروری ترین نیاز و مهم ترین ارزش تلقی می شود؛ به گونه ای که هر حکومتی، سیاست ها و راهبردهای خود را جهت نیل به امنیت ملی و حفظ آن اتخاذ و توجیه می کند. تأمین امنیت به مفهوم وجود شرایطی است که افراد ملت نسبت به سلامت جان، مال، عقاید، حقوق اساسی، حفظ تمامیت ارضی کشور، حفظ استقلال کشور، حفظ اقتدار و اعتبار ملی و به طور کلی تأمین همه جانبه ارزشهایی که در گستره چتر منافع ملی جای می گیرند، بطور نسبی اطمینان حاصل کنند. لذا بدیهی است حفاظت گسترده از منافع ملی کشور نیازمند تشریک مساعی و هماهنگی همه جانبه میان ارکان مختلف زمامداری است و در مجموعه ای بسیط و کلی امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها