بررسی جایگاه مسئولیت دولت عضوِ سازمان بین المللی در قبال عمل متخلفانه سازمان

نویسنده

دانشکده ادبیات، دانشگاه کردستان

چکیده

در مقاله حاضر از این بحث شده است که در شرایط عادی، کشورهای عضو سازمان در قبال اعمال متخلفانه سازمان مسئولیتی ندارند. مسئولیت کشور عضو تنها در جایی قابل طرح است که عمل مداخله جویانه کشور عضو در اشتغالات سازمان ثابت شود. این موضوع در بخش پنجم پیش نویس مواد راجع به مسئولیت سازمانهای بین المللی طرح شد که در سال 2009 بوسیله کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شده است. تفسیر دقیق از این اصل باعث احترام کشورهای عضو به اشتغالات سازمان و عدم مداخله در امور سازمان می شود.
در مقاله حاضر از این بحث شده است که در شرایط عادی، کشورهای عضو سازمان در قبال اعمال متخلفانه سازمان مسئولیتی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ANALYSIS OF MEMBER STATE RESPONSIBILITY TOWARD WRONGFUL ACT OF INTERNATIONAL ORGANIZATION

نویسنده [English]

  • Mahdi Hatami
چکیده [English]

In this article, it is argued that Members States do not normally incur liability for damages caused by the acts of international organizations of which they are members. Member State liability can only be found in icases in which some intervening state conduct in functions of organization can be established, as is laid down ini Part 5 of the Draft Articles on the Responsibility of International Organizations, drawn up by the by the International Law Commission ini2009. A strict interpretation of the principle that the organizational functions should be respected may prevent Member State intervention inithe affairs of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • international law commission
  • Internationally Wrongful Acts
  • Organizations
  • state responsibility