بررسی جایگاه مسئولیت دولت عضوِ سازمان بین المللی در قبال عمل متخلفانه سازمان

نویسنده

دانشکده ادبیات، دانشگاه کردستان

چکیده

در مقاله حاضر از این بحث شده است که در شرایط عادی، کشورهای عضو سازمان در قبال اعمال متخلفانه سازمان مسئولیتی ندارند. مسئولیت کشور عضو تنها در جایی قابل طرح است که عمل مداخله جویانه کشور عضو در اشتغالات سازمان ثابت شود. این موضوع در بخش پنجم پیش نویس مواد راجع به مسئولیت سازمانهای بین المللی طرح شد که در سال 2009 بوسیله کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شده است. تفسیر دقیق از این اصل باعث احترام کشورهای عضو به اشتغالات سازمان و عدم مداخله در امور سازمان می شود.
در مقاله حاضر از این بحث شده است که در شرایط عادی، کشورهای عضو سازمان در قبال اعمال متخلفانه سازمان مسئولیتی ندارند.

کلیدواژه‌ها