اصول و معیارهای کنترل قضایی اداری در حقوق سوئیس

نویسنده

دانشکده حقوق، دانشگاه قم

چکیده

اصول کنترل قضایی در حقوق اداری معیارهایی هستند که از خلال رویه های قضایی مطرح و به مرور زمان در سیستم های حقوقی توسعه یافته اند. این اصول مسبوق به متن قانونی نبوده ولی اغلب دارای ارزشی برابر قانون هستند. لذا برای اداره لازم الاحترام بوده و رعایت آنها در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری ضروری است. تضمین این اصول ناشی از کنترلی است که دادگاه های اداری بر محتوای این قسم از تصمیمات اعمال می کنند. این اصول همچنین در کنترل قضایی صلاحیت های تخییری، جایی که اصل سنتی قانونی بودن رنگ می بازد، نقشی بسیار مهم ایفاء می کنند. در این نوشتار سعی شده است به معرفی و تحلیل برخی از این اصول در نظام حقوق اداری سوئیس پرداخته شود. انتخاب سوئیس بیشتر به دلیل برجستگی برخی از اصول نظیر قانونی بودن، برابری، منفعت عمومی، حسن نیت،‌ استماع و تناسب در نظام حقوقی این کشور است.

کلیدواژه‌ها