اهلیت تمتع خارجی¬ها در حوزه حقوق بر آفرینش¬های فکری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

    آنگاه که به بررسی حقوق بر آفرینش­های فکری می پردازیم پاسخ به چیستی و دامنه حقوق اتباع خارجی در آن به عنوان یک پرسش اصلی در حقوق بین الملل خصوصی مطرح می­گردد. پاسخ به چیستی و دایره اثر اهلیت تمتع خارجی­ها در حوزه حقوق بر آفرینش­های فکری در گرو تبیین رویکرد حقوقی هر کشوری در حوزه ماهیت این دسته از حقوق است. رویکرد منتخب در ماهیت "حق اقتصادیِ" این حق ما را بر آن می­دارد تا اهلیت تمتع خارجی­ها در حوزه حقوق بر  آفرینش های فکری را در محدوده حقوق خصوصی و به عنوان حداقلِ حقوق به مانند تبعه داخلی به صورت حداکثری به رسمیت بشناسیم و بالعکس در محدوده حقوق عمومی و در مقام در خواست حداکثر حمایت، آن را به صورت محدود و حداقلی ترسیم کنیم. این رویکرد در شناسائی اهلیت تمتع خارجی ها در حوزه حقوق بر آفرینش های فکری حائز اثر است.  
 

کلیدواژه‌ها