دوره و شماره: دوره 42، شماره 4، اسفند 1391 
نقش خطر در خسارت مشترک دریایی

صفحه 137-155

10.22059/jlq.2013.31998

امیر صادقی نشاط؛ قاسم شفیعی علویجه


بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی

صفحه 217-234

10.22059/jlq.2013.32002

سید فضل الله موسوی؛ ابراهیم موسی زاده؛ فضل الله جوکار