بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرّف عدوانی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرّس

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده

     جرم «تصرّف عدوانی» از جرایم علیه اموال و مالکیّت است که اگرچه از بدو قانون­گذاری در ایران جرم‌انگاری شده، لیکن با گذر زمان، بر دامنة شمول آن افزوده شده است. هم­اینک، مادة 690 ق.م.ا مهم­ترین رکن قانونی این جرم است که از جمله طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین مواد ق.م.ا           می­باشد و اختلاف‌نظرهای گسترده‌ای را موجب شده است. از این رو، ارائه تحلیلی جامع از آن ضروری می­نماید. در این پژوهش، ضمن واکاوی ارکان این جرم، سعی شده با توجه به سیر تحوّل جرم‌انگاری و نیز غرض قانون­گذار از وضع، تحلیلی دقیق و علمی ارائه گردد. تفکیک در عناوین مجرمانة شش‌‌گانه در مادة 690 و بیان نسبت میان آنها، لزوم احراز سوءنیت در تحقّق جرم تصرف عدوانی، عدم تأثیر مالکیّت شاکی، امکان تحقّق رفتار مجرمانه با فعل و ترک فعل، لزوم تصرّف ملک غیرمنقول متعلّق به غیر (با تکیه بر معنای عام تعلّق به غیر) و مستمر بودن این جرم در تمامی مصادیق، از نتایج به­دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXAMINATION OF THE ELEMENTS OF “FORCIBLE ENTRY AND DETAINER” IN IRANIAN LAW

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Habibzadeh 1
  • Kazem Koohi Esfahani 2
1 Professor, Department of Law, Tarbiat Modares University
2 Ph.D Student in Criminal Law and Criminology, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

As a crime against property, “Forcible Entry and Detainer” has been criminalized from the beginning of legislation in Iran, but its application has expanded day by day. At the moment, Article 690 of the Islamic Criminal Code is the main legal element of this crime. The lengthy and vagueness of this article has caused an enormous controversy among theorists as well as practitioners. Thereupon a comprehensive examination of the crime and article is necessary. After reassessing the elements of crime, the paper going through the history, bearing in mind the legislator’s object and attending the rhetoric of code, seeks for a deep explanation of the crime. some outcomes are; six categories of crimes mentioned in the article 690 has separated and compared, intention for crime is necessary, the ownership of applicant is irrelative, the  crime can be committed by act and omission, a real property belonging to another person (broadly speaking of another) has to be occupied, all forms of the crime are continual.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forcible entry and detainer
  • Real properties
  • intention
  • belonging to another