بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزایی و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه فقه و حقوق دانشکده الهیات دانشگاه یزد

چکیده

      نظریه برچسب زنی Labeling Theory)) یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزه جرم­شناسی است؛ نقش صاحبان قدرت در تعریف جرم و تعیین مجرم، آثار  برچسب زنی و راهکارهای پیشگیری از برچسب خوردن افراد محورهای این نظریه را تشکیل می­دهند. با بررسی محورهای نظریه برچسب زنی در منابع اسلامی ملاحظه می­شود که هر چند که میان مبانی دینی و مبانی نظریه برچسب زنی سنخیّتی وجود ندارد، ولی برچسب خوردن فرد در نتیجه وارد شدن به نظام کیفری در آموزه­های اسلامی مطرح بوده و راهکارهایی برای پیشگیری از آن پیش بینی شده است که از آن جمله می­توان به بزه­پوشی، عفو، توبه و اصلاح ذات­البین اشاره نمود.
 

کلیدواژه‌ها