ضمانت‌اجراهای مدنی حمایت‌کننده از حقوق ادبی و هنری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

      ضمانت ‌اجراهای مدنی از مهمترین ضمانت ‌اجراها برای حمایت از حقوق ادبی و هنری به‌شمار می‌آید. در این راستا در نظام حقوقی فرانسه دعوی ویژه‌ای تحت عنوان دعوی ‌تقلب پیش‌بینی گردیده که علاوه بر جبران خسارت‌های زیان‌دیده، اثر بازدارندگی نیز دارد. این دعوی نیازمند اثبات تقصیر نبوده، فقط توسط پدیدآورنده و نیز شخصی که اجازه بهره‌برداری انحصاری از اثر به وی اعطا شده، می‌تواند اقامه‌گردد. در این نظام‌حقوقی قواعد عام مسئولیت‌مدنی به‌ویژه دعوی رقابت ‌مکارانه و استفاده‌ مکارانه مکمل دعوی ‌تقلب به‌شمار آمده است. در نظام حقوقی ایران مسئولیت‌ مدنی نقض‌کنندگان حقوق ادبی و هنری پذیرفته شده، ولی در متون قانونی خاص، مبانی و قواعد آن به‌خوبی تبیین نگردیده است. هرچند می‌توان از قواعد عام مسئولیت‌مدنی در این خصوص بهره برد ولی شایسته است قانونگذار با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و استفاده از دستاوردهای حقوق فرانسه، به تکمیل و اصلاح مقررات حمایتی بپردازد.

کلیدواژه‌ها