«اجرای موثر» رأی مدنی* (مفهوم، راهکارها و موانع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

     حق بر اجرای آرا به حق بر اجرای موثر آرا تحول یافته که هر دو در حق شهروندان به برخورداری از حمایت حقوقی ریشه دارد. اجرای موثر رای نیازمند پیش­بینی سازوکارهای روشن و مفید، کم هزینه و سریع، تسهیل کنندۀ دسترسی به اطلاعات مالی محکوم­علیه و تشویق کنندۀ اجرای ارادی آرا و سرانجام تأمین و آموزش نیروی انسانی متخصص و مستقل و دارای اختیارات قانونی لازم است. با این حال، سیاست­زدگی مقررات اجرای آرا و نقص ضمانت اجراهای ناظر به اجبار متعهد به انجام تعهدات مالی، سهولت گریز از تعهد پرداخت با اثبات اعسار و تقسیط، به­ویژه پس از صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 722 و بخشنامۀ اخیر رئیس قوۀ قضائیه و نیز آسانی ادعای مستثنیات دین بودن و سرانجام طبیعت برخی از رسیدگی­ها و آرا، مانع تحقق معیارهای اجرای موثر در نظام حقوقی ایرن به شمار می­آیند که ضرورت بازنگری در قوانین را توجیه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTIVE ENFORCEMENT OF CIVIL JUDGMENTS

نویسنده [English]

  • Hassan Mohseni
Assistant Professor of Civil Procedure & Enforcement Law Faculty of Law & Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Right of enforcement developed to the right of effective enforcement which both rooted in judicial protection. Effective enforcement needs to foresee clear and useful, expeditious and cheap methods that helps the collection of defendant’s financial information and facilitates voluntary enforcement of judgment and finally use of professional and independent persons in execution process. In Iranian legal system, there are some obstacles that affect effective enforcement of civil judgment such as politicized rules of enforcement, defects on sanctions in economic obligations, nonpayment of obligations, insolvency and exclusion of payment and finally the nature of some proceedings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Enforcement
  • Fair trial
  • Collecting the Financial Information
  • Control on Enforcement Process
  • Encouraging Voluntary Enforcement
  • Civil and Penal Pressure
  • Nonpayment