«اجرای موثر» رأی مدنی* (مفهوم، راهکارها و موانع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

     حق بر اجرای آرا به حق بر اجرای موثر آرا تحول یافته که هر دو در حق شهروندان به برخورداری از حمایت حقوقی ریشه دارد. اجرای موثر رای نیازمند پیش­بینی سازوکارهای روشن و مفید، کم هزینه و سریع، تسهیل کنندۀ دسترسی به اطلاعات مالی محکوم­علیه و تشویق کنندۀ اجرای ارادی آرا و سرانجام تأمین و آموزش نیروی انسانی متخصص و مستقل و دارای اختیارات قانونی لازم است. با این حال، سیاست­زدگی مقررات اجرای آرا و نقص ضمانت اجراهای ناظر به اجبار متعهد به انجام تعهدات مالی، سهولت گریز از تعهد پرداخت با اثبات اعسار و تقسیط، به­ویژه پس از صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 722 و بخشنامۀ اخیر رئیس قوۀ قضائیه و نیز آسانی ادعای مستثنیات دین بودن و سرانجام طبیعت برخی از رسیدگی­ها و آرا، مانع تحقق معیارهای اجرای موثر در نظام حقوقی ایرن به شمار می­آیند که ضرورت بازنگری در قوانین را توجیه می کند.

کلیدواژه‌ها