مطالعه تطبیقی طرح قاعده مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از اصول مسئولیت ها اعم از مسئولیت اخلاقی و حقوقی این است که مسئولیت شخصی است . قاعده فقهی "وزر" دلالت بر این دارد که اصل بر مسئولیت شخصی است . حال در مواردی که اصولا" مسئولیت در یک تعهد مالی خلاصه می گردد ; مانند مسئولیت مدنی که بر ذمه فاعل فعل زیان بار، تعهد به جبران ضرر ایجاد می گردد، بر اصل شخصی بودن مسئولیت ، استثنائاتی وارد شده و مسئولیت ناشی از عمل غیر مطرح گردیده است . در حقوق فرانسه تا سال 1991 مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر استثنایی تلقی می گردید و ماده 1384 قانون مدنی فرانسه در مورد برخی از مصادیق مسئولیت ناشی از عمل غیر به صورت استثنایی و محدود تفسیر می گردید. از این سال به بعد با تفسیر دیوان استثنا تبدیل به قاعده شد . در حقوق ایران نیز مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر چنان گسترده است که بعید نیست بتوان قانونگذار را به ارائه یک فرمول کلی از مسئولیت ناشی از عمل غیر سوق داد که در این مقاله همراه با مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE COMPARATIVE STUDY OF PRESENTATION OF THE RULE OF VICARIOUS LIABILITY IN FRENCH AND IRANIAN LAW

نویسنده [English]

  • Alireza Yazdanian
Assistant professor of depertement of law of Ispahan University
چکیده [English]

One of the principles of the responsibilities is that responsibility is personal. The principle of VEZR denotes that responsibility is personal. But sometimes there is a vicarious liability. In French law until 1991 the vicarious liability was UN exception and the article of 1384 of civil code of french has been interpreted limitedly. From 1991the exception has been changed into the principle. In the law of Iran also there is many of the vicarious liability that the legislator can present the rule general of vicarious liability that in this article has been examined.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • responsibility
  • Act of another
  • Exception
  • principle