ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی

2 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

موافقت­نامه­ها، عملکرد و رویه قضایی سازمان جهانی تجارت صراحتاً‌ به اولویت ملاحظات خاص امنیت ملی و مشخصاً جنبه­های سیاسی و نظامی آن بر تعهدات ناشی از عضویت در آن سازمان اشاره دارند. رابطه امنیت ملی و سازمان جهانی تجارت به «توجه به ملاحظات خاص امنیت ملی» محدود نیست. بررسی اهداف سازمان، نشان­گر اهمیت جنبه­های دیگر امنیت ملی همچون امنیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی در مقررات آن است. هر چند سازمان جهانی تجارت ملاحظات امنیت ملی را مورد توجه قرار داده است، رویه قضایی و عملکرد اعضای سازمان هنوز حدود استثنائات امنیتی را تعیین نکرده است؛ اما این به معنی آزادی بی­قید و شرط دولت­ها در توجیه هر تخلفی از تعهداتشان با توسل به استثنائات امنیت ملی نیست.

کلیدواژه‌ها