دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، تابستان 1392 
10. کنوانسیون رتردام (2)

صفحه 171-190

10.22059/jlq.2013.35276

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ کتایون کاردان