نظریۀ ابتنای توسعۀ اجتماعی بر سرمایۀ حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سرمایۀ حقوقی، ناظر به روح انضباطی حاکم بر روابط شهروندان جامعه در چارچوب‌های معین در عرف و قانون مرسوم هر اجتماع است. براساس این دیدگاه، امکان توسعۀ اجتماعی در جامعه‌ای که فاقد سرمایۀ حقوقی است، اساساً بی‌معناست و سرمایۀ حقوقی در اجتماعی شکل می‌گیرد که وضع حقوقی پیش‌تر در آن استقرار یافته باشد. با این فرض، طبعاً وضع حقوقی و حاکمیت قانون نیز حکایت از گذار موفق از وضع طبیعی به وضع مدنی دارد. به این اعتبار، طبیعتاً فرضیۀ اصلی مقالۀ حاضر در پاسخ به پرسش امکان‌سنجی ایجاد توسعۀ اجتماعی بر بستر سرمایۀ حقوقی، معتقد است که بدون سرمایۀ حقوقی، وجود هر نوع توسعۀ اجتماعی انسان در جامعه باثبات نیست. به دیگر سخن، تحقیق حاضر قصد دارد ضمن بیان چیستی سرمایۀ حقوقی، توضیح دهد که چگونه سرمایۀ حقوقی به‌عنوان یک متغیر مستقل نقش کلیدی در ایجاد و نهادینه کردن توسعۀ اجتماعی در یک جامعه برعهده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THEORIZING THE RELATIVITY OF SOCIAL DEVELOPMENT ON THE BASIS OF LEGAL CAPITAL

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Javid
Associate Professor, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Legal capital refers to the disciplinary spirit governing the relations among citizens within the frameworks defined by societies’ statutory and customary law. Based on the present view, any social development is meaningless within a society which lacks legal capital, i.e. legal capital is formed in societies where the rule of law is previously established. Therefore, rule of law indicates a successful transition from a natural state to a civil state. This paper is an attempt to examine the possibility of making social development relative to or dependent upon legal capital, and postulates that without legal capital any establishment of social development is unfounded and unreliable. The present article defines the concept of “legal capital” and explains the processes where, as an independent variable, it establishes and further institutionalizes social development in societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship rights
  • law
  • legal capital
  • natural rights
  • social development
  • Sociology of law